MP4 : พระนามของอัลลอฮ์FLV : พระนามของอัลลอฮ์MP4 FOR IPOD (edge) : พระนามของอัลลอฮ์WMV : พระนามของอัลลอฮ์MP3 : พระนามของอัลลอฮ์