MP4 : ข้อเท็จจริงของการสร้างFLV : ข้อเท็จจริงของการสร้างMP4 FOR IPOD (edge) : ข้อเท็จจริงของการสร้างWMV : ข้อเท็จจริงของการสร้างMPEG : ข้อเท็จจริงของการสร้างMP3 : ข้อเท็จจริงของการสร้าง